Høringsuttalelse fra SABORG: Om kvalitet og pasientsikkerhet | Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon


   

 
 

 
Nyheter

 
Aktuelt i media

 
Utdanning

 
Kurs og møter

 
Internasjonalt

 
Etisk råd

 
Høringer

 
Pressemeldinger

 
Forskning

 
Medlemssider

 
Nyhetsbrev


 

04.03.2013
Høringsuttalelse fra SABORG: Om kvalitet og pasientsikkerhet


Stortingsmelding 10 (2012–2013) God kvalitet – trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten.


  • Viktige elementer i SABORGs fokus på kvalitetsbygging innen den alternativmedisinske sektor omfatter bl.a. fagkrav og krav til medlemsorganisasjonene mht. størrelse, demokratisk struktur og reell uavhengighet av skoler og næringsinteresser.
  • Diskusjonen SABORG har hatt om å stille strengere krav til egne medlemsorganisasjoner, har ført til frafall av organisasjoner som ser at de uten disse kravene likevel kan bli godkjent av helsemyndighetene og få moms-fritak gjennom registrering i Registerordningen.
  • For å sikre utvikling av pasientsikkerhet og kvalitet i sektoren, ønsker SABORG at det etableres krav om en felles minimum grunnutdanning for alle utøvere av alternativ behandling som vilkår for registrering i Registerordningen. Vi ber om at det nedsettes et utvalg som kan komme med forslag til fremtidige fagkrav og revisjon av registerforskriften.
  • For å ivareta pasientsikkerheten og styrke kompetansen til de fagetiske råd i utøverorganisasjonene, ber SABORG om at det bevilges penger til opprettelse av et overordnet klageorgan for sektoren. Forslag til retningslinjer for et slikt klageorgan er vedtatt av SABORGs Representantskapsmøte.
Arbeidsutvalget i SABORG (AU)
 
-------------
 
Se selve meldinga på http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/s...


Vedlegg:
Høring: Stortingsmelding 10 (2012-2013) - Pasientsikkerhet


 
OPPDATERT 24.05.2018
 
 
Tlf. 22 33 32 20 Skippergata 9, 0152 Oslo post@nnh.no

Hosting av Hjelseth Computers